Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp Tiểu học; Căn cứ Điều lệ thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông ban hành theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2010 của Bộ giáo dục và đào tạo, Phòng GD&ĐT Vũ Quang đã tổ chức Hội thi giáo viên giỏi huyện cấp Tiểu học, năm học 2013-2014